Wordcloud_RIONED

Branches en scopes
Functiebox als operationeel fundament

Aansturen complexe processen

De werkzaamheden van bijvoorbeeld planners, uitvoerders, acceptanten, chauffeurs en machinisten zijn complex en vraagt een strakke aansturing. Functiebox voorziet in gestructureerde tekstregels die u kunt gebruiken voor basisprofielen en profielen op maat. Hiermee legt u het fundament voor een overzichtelijke inzet van mensen en middelen.

De organisatie op orde

De druk op organisaties om te voldoen aan strenge wet- en regelgeving en normeisen door opdrachtgevers (VCA, ISO e.d.) neemt toe, evenals de controle door inspectiediensten. Functiebox maakt snel en eenvoudig het taak- en verantwoordelijkhedenprofiel van de totale organisatie. In dit profiel geeft u aan waar uw organisatie voor staat, welke taken, verantwoordelijkheden en competenties verdeeld zijn over de medewerkers. De GAP-analyse toont de eventuele gaten en risico’s van die verdeling.

Bij de tijd

Technologische innovaties leiden tot verandering van operationele processen en verschuivingen in risico’s. Eventuele aanpassingen in wet- en regelgeving kunnen dankzij Functiebox snel en eenvoudig worden doorgevoerd, zonder inzet van externe deskundigen.

Veiligheid de norm

Iedere dag horen we van bedrijfsongevallen. Werkgevers worden geacht zich maximaal in te spannen om schade en letsel te voorkomen. Inspectiediensten en verzekeraars toetsen of uw medewerkers juiste instructies krijgen en of ze de juiste opleiding hebben. Functiebox stelt u in staat om snel en eenvoudig om functieprofielen exact af te stemmen op de wettelijke eisen van van de wet op arbeidsomstandigheden (WABO) en normeisen van bijvoorbeeld VCA. U kunt zonder de inzet van externe deskundigheid zowel de eisen aan uw organisatie als de functieprofielen zelf samenstellen.

De concurrentie te lijf

De opkomst van de ZZPer en de kleine ondernemer is groot. De onderlinge concurrentie tussen ondernemers neemt daardoor toe. Om op prijs en kwaliteit te kunnen blijven concurreren, geldt voor iedere ondernemer hetzelfde: zo min mogelijk kosten, kwalitatief goede producten / diensten leveren en tegelijkertijd voldoen aan geldende wet- en regelgeving en vereiste normen.

Branches

 • Afval en recycling
 • Afwerkingsbedrijven
 • Bouw- en houtbedrijven
 • Grond-, wegen- en waterbouw (GWW)
 • Groothandel
 • Groothandel verf en glas
 • ICT
 • Rioleringsbedrijven
 • Technische installatiebedrijven
 • Test- en kalibratielaboratoria
 • Transport en logistiek

Scopes

 • Bestuur
 • CO2-Prestatieladder
 • ISO 9001:2015
 • QMS
 • Soft skills
 • Toezicht
 • VCA * / ** / p